REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LA PETITE MAISON

  Witamy na stronie naszego sklepu internetowego!

 1. Właścicielem sklepu jest Agencja face2face Sylwia Saramonowicz, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 104103, z siedzibą przy ul. Arkuszowej 34/26, 01-934 Warszawa, NIP 525-139-75-52, Regon 015662660, adres strony internetowej www.lapetitemaison.pl, tel.: 503-017-808, zwana dalej „Sprzedawcą”.

 2. Przyjęcie i realizacja zamówień

 3. Sklep internetowy www.lapetitemaison.pl jest importerem, dystrybutorem oraz producentem oryginalnych i unikatowych artykułów dekoracji wnętrz. Oferta sklepu hurtowego www.lapetitemaison.pl przeznaczona jest dla firm związanych z branżą wyposażenia wnętrz (dekoratorów wnętrz, architektów, sklepów stacjonarnych i internetowych, hoteli, galerii, kwiaciarni, itp.).
 4. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i poza jej granicami, z zastrzeżeniem że warunki dostawy za granicę powinny być uzgadniane indywidualnie ze Sprzedawcą.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.lapetitemaison.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 6. Sklep realizuje sprzedaż hurtową wyłącznie na rzecz przedsiębiorców przy zachowaniu niżej określonych warunków.
 7. Sprzedaż hurtowa obejmuje zakup towarów o łącznej wartości jednego zamówienia nie niższej niż 500,00 zł netto.
 8. Formularz zamówienia powinien być kompletnie wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym. Podanie adresu e-mail Klienta oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązanie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia oraz usprawni kontakty Stron.
 9. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez cały rok.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia do realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu są niepełne lub budzą uzasadnione wątpliwości.
 11. Wszystkie ceny oferowanych na stronie internetowej towarów są cenami netto (do cen netto zostanie doliczony podatek VAT) i są podawane w złotych polskich. Cena towarów nie obejmuje kosztów przesyłki, która wynosi 21 zł + VAT. W przypadku potwierdzenia zamówienia o wartości towarów przewyższających cenę 1.000,00 złotych netto nie dolicza się kosztów dostawy przesyłki, która na terenie Polski jest gratis. Ceny za przesyłkę obowiązują wyłącznie na terenie Polski. W przypadku chęci zamówienia towaru i wysłania przesyłki poza granice Polski prosimy o indywidualny kontakt ze Sklepem (biuro@lapetitemaison.com.pl)
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, zdjęć i opisów towarów na stronie internetowej sklepu. W przypadku zmiany ceny towaru wiążącą dla Stron jest cena uwidoczniona przy towarze w dniu złożenia zamówienia.
 13. Klienci hurtowi mogą po uprzednim uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym ze Sprzedawcą, obejrzeć towary w siedzibie firmy w Warszawie, przy ul. Arkuszowej 34/26.
 14. Zamówienia na dany towar są realizowane według kolejności wpływu zamówień aż do wyczerpania zapasów towaru.
 15. Na życzenie Klientów możliwe jest wykonanie i produkcja oferowanych towarów wg. indywidualnego, zaprojektowanego przez Sprzedawcę lub Klienta projektu graficznego. Tego rodzaju zamówienia będą realizowane po uprzednim, odrębnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą ich warunków.
 16. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z nadanym mu numerem zamówienia oraz wskazaniem łącznej wysokości należności oraz numeru rachunku bankowego, na który należność powinna być przelana. UWAGA: w tytule przelewu należy wpisać firmę, NIP i adres Kupującego oraz numer zamówienia wskazany w potwierdzeniu jego przyjęcia.
 17. Jeżeli w terminie 7 dniu od daty przekazania potwierdzenia zamówienia wskazana kwota nie wpłynie na rachunek Sprzedawcy to uznaje się, że Klient zrezygnował z zawarcia umowy Kupna-Sprzedaży, a zamówienie automatycznie – bez powiadomienia – zostaje anulowane.
 18. Realizacja zamówień następuje w ciągu 14 dni roboczych po zaksięgowaniu przez bank wpływu zapłaty za towar na rachunek bankowy Sprzedawcy - w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej.
 19. Kupujący może dokonać odbioru zamówionego towaru osobiście lub za pośrednictwem własnego kuriera, po uprzednim ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.
 20. Firma kurierska zobowiązana jest do dwukrotnej próby dostarczenia przesyłki na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu, przy czym zastrzega się, że w przypadku problemów z dostawą, w tym braku możliwości dostarczenia przesyłki z przyczyn zależnych od Kupującego (zamknięty lokal, niewłaściwy adres wskazany w zamówieniu) w celu uzyskania pełnej informacji o statusie przesyłki oraz dokonania uzgodnień związanych z jej ponowną dostawą po raz trzeci, należy skontaktować się z firmą kurierską DPD tel.: (22) 577-55-55.
 21. W przypadku zmiany firmy kurierskiej Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego w potwierdzeniu zamówienia lub bezzwłocznie pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, jeżeli Kupujący podał swój numer telefonu.

 22. Reklamacje

 23. W przypadku nieotrzymania przesyłki po upływie 15 dni roboczych od dnia wpłaty należności za zamówiony towar, Kupujący powinien powiadomić o tym Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku, gdy:
  a) dane wskazane w zamówieniu budzą wątpliwości,
  b) zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z powodu wyczerpana zapasów towaru lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest nieaktualna z powodu działań osób trzecich nie związanych ze Sprzedawcą, w takim przypadku wpłacona przez Kupującego należność za towar zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego dokonano jej przelewu, w terminie 7 dni roboczych,
  c) sprzedaż towaru dokumentowana jest fakturą VAT Sprzedawcy dołączoną do każdej przesyłki.
 25. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu zrealizowanego przez firmę kurierską zaangażowaną przez Sprzedawcę będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i Kuriera.
 26. W chwili odbioru Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, Kupujący po sporządzeniu protokołu, ma prawo złożyć reklamację Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wadliwej przesyłki. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy pocztą elektroniczną na poniższy adres mailowy: sklep@lapetitemaison.com.pl. Po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opakowaniem i oryginalną fakturą potwierdzającą jego zakup, Sprzedawca obowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i ustosunkowania się do niej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.
 27. Koszty dostawy reklamowanego towaru pokrywa Kupujący.
 28. Różnice wyglądu towaru, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 29. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta w nieużywanym towarze.
 30. Reklamacji nie podlegają:
  a) naturalne zużywanie się towaru,
  b) towar posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.
 31. W przypadku, gdy towar ma wady ukryte lub jest niezgodny z ofertą, Kupujący może żądać:
  a) w pierwszej kolejności naprawy,
  b) jeśli naprawa towaru jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów – wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy,
  c) w przypadku nie uznania reklamacji towar odsyłany jest kupującemu na jego koszt lub po zawiadomieniu przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną może być przez Kupującego odebrany w sklepie.

 32. Postanowienia końcowe.

 33. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych niezbędnych Kurierowi i na przechowywanie i przetwarzanie tych danych do celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedawcy. Kupującemu przysługuje prawo - po zalogowaniu się na stronie www.lapetitemaison.pl - do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania jak i do ich usunięcia.
 34. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz kosztów przesyłki znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 36. Zmiany Regulaminu dokonywane przez Sprzedawcę podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązku Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.

Sklep La Petite Maison

Sklep La Petite Maison © 2021